ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การตลาด

The Market Organization under
the Ministry of the Interior

ITA/ข้อมูลสาธารณะ

9.jpg
Keyboard and Mouse
คลังภาพการมีส่วนร่วมของบุคคลากรภายในองค์การตลาดในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต